Algemene voorwaarden PM Energie B.V.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

– Opdrachtnemer: PM Energie BV te Hengelo.
– Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer.
– Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden, die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden.
– Overeenkomst: Het getekende deelnameformulier, de getekende machtiging, het getekende samenwerkingsvoorstel of andere schriftelijke dan wel mondelinge afspraken waarin de opdracht wordt beschreven.

 

Artikel 2 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, Opdrachten en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3 Offertes

1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt.
2. Alle informatie in offertes, mails, overige berichtenverkeer en op de website van Opdrachtnemer is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4 Verstrekken van de Opdracht

1. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer de Opdracht middels de Overeenkomst.
2. De natuurlijke persoon die de Overeenkomst ondertekent, verklaart middels ondertekening van de Overeenkomst, bevoegd te zijn om Opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk tegenover Opdrachtnemer en derden, indien blijkt dat de natuurlijke persoon die de Opdracht is aangegaan, niet rechtsgeldig tekenbevoegd blijkt te zijn.
3. Indien de natuurlijke persoon die de Opdracht is aangegaan niet meer werkzaam is voor Opdrachtgever, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de Overeenkomst.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht

1. De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contactgegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht.
2. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) de Opdracht door derden te laten uitvoeren.
3. In de Overeenkomst kan worden afgesproken dat Opdrachtgever een bijzondere volmacht verleent aan Opdrachtnemer om de Opdracht uit te voeren. In dat geval houdt dit in dat Opdrachtnemer, in naam van Opdrachtgever, rechtshandelingen kan verrichten. Opdrachtgever is aan deze rechtshandelingen gebonden zonder dat latere bekrachtiging nodig is.
4. De contractuele verplichtingen ten aanzien van derden, die voortvloeien uit de Opdracht, kunnen door een derde in kwestie worden bevestigd aan Opdrachtgever. Eventuele door derden toegestuurde contractstukken zijn in dat geval ter kennisgeving en behoeven geen ondertekening om bindend te zijn.

 

Artikel 6 Wijziging of beëindiging van de Opdracht

1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
2. Indien tussentijds wijzigingen ontstaan in de Opdracht, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, kan dit als een aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. De Opdracht kan worden beëindigd conform hetgeen is bepaald in de Overeenkomst. Beëindiging van de Opdracht heeft geen gevolgen voor de verplichtingen die reeds zijn ontstaan uit de Opdracht.

 

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders is overeengekomen. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de Opdrachtgever in gebreke en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de Opdrachtgever komen ten laste van Opdrachtgever.
3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de Opdracht opschorten totdat betaling is geschied.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8 Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen drie weken na het uitvoeren van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de Opdracht alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog uitvoeren van de Opdracht niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken ter zake niet, niet tijdig of onjuist verstrekte informatie door Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de verdiensten die Opdrachtnemer verkrijgt:
1) Over een periode van ten hoogste zes maanden.
2) In het kader van de specifieke Opdracht waaruit de aanspraak voortvloeit.
4. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht indien deze binnen drie maanden na het ontstaan van de tekortkoming, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schriftelijk is kenbaar gemaakt.
5. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor 1) het afsluiten van een aansluit- en transportovereenkomst, 2) transformator-, schakel-, verdeel-, en onderstations en andere hulpmiddelen.
6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid indien onregelmatigheden optreden in de (terug)levering van energie aan zijn aansluiting(en).
7. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor de nakoming van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden.
8. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het tijdig en correct opzeggen van de overeenkomst(en) met derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste of niet gedane opzegging.
9. Indien Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, overeenkomsten aangaat die in strijd zijn met de Opdracht, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.

 

Artikel 10 Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron heeft verkregen. De informatie geldt als vertrouwelijk als dit expliciet is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Partijen zullen de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken in het kader van het doel waarvoor deze informatie aan hem is verstrekt.
3. De geheimhoudingsplicht geldt tijdens het proces voorafgaand aan de totstandkoming van de Opdracht, gedurende de looptijd van de Opdracht en twee jaar na het eindigen van de Opdracht.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

1. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst worden persoonlijke gegevens verwerkt zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Opdrachtnemer verwerkt deze persoonlijke gegevens conform hetgeen benoemd in het Privacy Statement van Opdrachtnemer, te vinden op www.pmenergie.nl/privacy.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle tastbare en niet-tastbare zaken, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, rekenmodellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie, verspreiding of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, rapporten, adviezen en software in het kader van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer en zijn te gebruiken door de Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

 

Artikel 13 Bijzondere bepalingen inzake (collectieve) inkoop en/of verkoop van energie – Verblijfsfunctie, complexbepaling en Blokverwarming

1. Voor aansluitingen met een verblijfsfunctie geeft de overheid een korting op de heffing voor energiebelasting. Deze heffingskorting wordt in mindering gebracht op de factuur. De verblijfsfunctie wordt toegekend aan objecten welke kunnen dienen (al dan niet tijdelijk) als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben en een aansluiting hebben. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de verblijfsfunctie. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake niet, niet tijdig of onjuist verstrekte informatie door Opdrachtgever. In beginsel gaat Opdrachtnemer er vanuit dat de verblijfsfunctie van toepassing is. Een eventuele fiscale naheffing in verband met een onjuiste opgave wordt op Opdrachtgever verhaald.
2. Onder een aansluiting wordt verstaan een verbinding van een in Nederland gelegen onroerende zaak op een Nederlands distributienet waaruit elektriciteit of gas aan de Opdrachtgever wordt geleverd. Voor het begrip onroerende zaak wordt verwezen naar artikel 16 wet WOZ. Een samenstel van gebouwde of ongebouwde eigendommen – of een gedeelte hiervan – die bij eenzelfde rechtspersoon in gebruik zijn en die naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen, wordt als één onroerende zaak aangemerkt (de complexbepaling; artikel 16, onderdeel d, van de wet WOZ).
3. Wanneer verschillende aansluiting(en) naar omstandigheden bij elkaar horen en als een onroerende zaak kunnen worden aangemerkt, gaat het gecombineerde verbruik van die aansluiting(en) gezamenlijk eenmaal door de staffels van energiebelasting. In beginsel gaat Opdrachtnemer ervan uit dat geen complexbepaling van toepassing is. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van een eventuele complexbepaling. Een eventuele fiscale naheffing in verband met een onjuiste opgave wordt op Opdrachtgever verhaald.
4. Van blokverwarming is sprake wanneer aardgas wordt geleverd aan een gemeenschappelijke voorziening welke meerdere onroerende zaken verwarmt. Indien er sprake is van levering van aardgas dat gebruikt wordt voor een installatie voor blokverwarming, dan is de totale levering belast tegen het tarief uit de eerste schijf van de energiebelasting. In beginsel gaat Opdrachtnemer ervan uit dat geen blokverwarming van toepassing is. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van een eventuele blokverwarming. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake niet, niet tijdig of onjuist verstrekte informatie door Opdrachtgever. Een eventuele fiscale naheffing in verband met een onjuiste
opgave wordt op Opdrachtgever verhaald.
5. In geval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een Opdracht heeft verstrekt voor de (collectieve) inkoop en/of verkoop van energie, dan verleent Opdrachtgever een bijzondere volmacht om het voor Opdrachtgever benodigde volume elektriciteit en/of gas en/of GvO’s (Garantie van Oorsprong, het bewijs voor milieubewuste duurzame energie) in te kopen (en/of, in geval van eigen opwek, te verkopen) en alle daarmee samenhangende rechtshandelingen uit te voeren. Opdrachtgever accepteert de door Opdrachtnemer behaalde resultaten.
6. In geval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een Opdracht heeft verstrekt voor de (collectieve) inkoop en/of verkoop van energie, dan verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, en derden die werken in opdracht van Opdrachtnemer, toestemming voor het opvragen, ontvangen en wijzigen van gegevens van de in de Opdracht vermelde aansluitingen, uit de centrale registers (waaronder maar niet beperkt tot het centraal aansluitingen register, contract einde register en toegankelijk meetdata register) en/of bij leveranciers, netbeheerders, meetbedrijven, CertiQ en/of andere marktpartijen, en/of het opzeggen bij deze partijen.

 

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

1. Op de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen, betrekking hebbende de uitvoering van een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd.